Najlepsze Technikum na Opolszczyźnie
V miejsce w kraju – RANKING ZAWODOWY 2014

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki w Opolu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku – "Wyprawka szkolna"

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników
w roku szkolnym 2013/2014                      

Informacja dotyczy szkół z siedzibą na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 818)

W dniu 18 lipca 2013 r. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

Materiały dydaktyczne – to materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, za pomocą których nauczyciel może realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych uczniów. Materiałami dydaktycznymi  są w szczególności ksiązki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej. 

I. Komu przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

 • w kasach I – III i V szkoły podstawowej,
 • w klasach II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,

                                                                    liceum ogólnokształcącego,

                                                                    technikum,

                                                                    liceum plastycznego,  

 • w klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana również uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz liceum plastycznego.

II. Miejsce i termin składania wniosków

 1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał        w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR-I.0050.468.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 lipca 2013 r. wnioski należy składać do dnia 10 września 2013 r.

III. Kto może złożyć wniosek

 • rodzice,
 • rodzice zastępczy,
 • opiekun prawny,
 • za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

IV. Kryteria uprawniające do otrzymania dofinansowania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno  z wyszczególnionych poniżej kryteriów. W przypadku, gdy uczeń spełnia więcej niż jedno z poniższych kryteriów, decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

1. Kryterium dochodowe:

1)  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł 

uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2011 r.);

2)  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł

uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 i 509), tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

 Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników

456 zł netto

539 zł netto

dotyczy wyłącznie uczniów klas:

 • II, III oraz V szkoły podstawowej,
 • II zasadniczej szkoły zawodowej,
 • II liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • II liceum plastycznego,
 • V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

dotyczy wyłącznie uczniów klasy I szkoły podstawowej

Ustalanie dochodu rodziny

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2011.

Obliczenie dochodu rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

Dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

 

Obliczenie dochodu rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dochód rodziny – suma dochodów członków rodziny;

Dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące   i gospodarujące.

 

Zgodnie z w/w ustawą rodzinę tworzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające   na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,  a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Rodzina wielodzietna, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.

Dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób  fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dochodem w rozumieniu w/w ustawy są np.: świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem.

 

Dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c, i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony         o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium socjalne dla studentów.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów   o systemie oświaty,
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko.

 

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, sposób obliczania dochodu zależy od formy opodatkowania tej działalności (inaczej liczona jest   w przypadku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, a inaczej w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego). Wysokość dochodu ustala się zwykle   na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

 

Dokumentowanie dochodu

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku np. od pracodawcy;
 • Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
 • W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

 

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2011 z Urzędu Skarbowego,
 • Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych               w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 • W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie  o wysokości dochodów,


2. Szczególna sytuacja życiowa w rodzinie, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe – dotyczy uczniów  klas I-III i V szkoły podstawowej, klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum plastycznego, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych:

 uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (456 zł), a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np.: sieroctwo, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenia losowe, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w gminie 5 % ogólnej liczby uczniów  z klas objętych programem;

3. Niepełnosprawność ucznia - dotyczy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych:

 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym ub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów   i szkół ponadgimnazjalnych lub do szkół artystycznych, bez względu na dochód na jednego członka rodziny, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

V. Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2013/2014

1)  dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej;

2)  dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

              jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

3) dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej:

a)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

              jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

4)  dla ucznia klas I-III gimnazjum:

a)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

              jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

  - który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

5)  dla ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.  

 

                               

 

 

do kwoty 225 zł

1)  dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej:

a)  niesłyszącego,

b)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności    

            jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

2)  dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej:

a)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

3)  dla ucznia klas I-III gimnazjum:

a)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

              jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania. W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł - (tj. nie wyższy niż 192,50 zł).

 

 

do kwoty 770 zł

1)  dla ucznia klasy V szkoły podstawowej;

2)  dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej:

a)  słabowidzącego,

b)  niesłyszącego,

c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  

            jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

do kwoty 325 zł

dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej:

a) niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  

            jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł - (tj. nie wyższy niż 308 zł).

 

 

do kwoty 770 zł

dla ucznia klas I-III gimnazjum oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  

            jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania. 

 

 

do kwoty 350 zł

dla ucznia klas I-III gimnazjum oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  

            jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania. W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł - (tj. nie wyższy niż 303,50 zł).

 

 

do kwoty 607 zł

1)  dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2)  dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej:

a)  słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 

do kwoty 390 zł

1)  dla ucznia klasy II:

a) liceum ogólnokształcącego,

b) technikum,

c) liceum plastycznego;

2)  dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3)  dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w:

a) liceum ogólnokształcącym,

b) liceum plastycznym,

c) klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

d) klasie III liceum profilowanego,

e) technikum,

f) klasie III technikum uzupełniającego.

 

 

 

do kwoty 445 zł

 

1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

     (wnioski do pobrania poniżej)

3. Do wniosku należydołączyć:

1)  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny spełniającej kryterium dochodowe - zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie o wysokości dochodów,

2)  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie,

3)  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym   w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

4. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją prezydentowi miasta  do 13 września 2013 r.

5. Po otrzymaniu list uczniów prezydent miasta informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów  pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, w klasie II: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz  w klasie II liceum plastycznego.

6. Prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

7. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu środków, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości poniesionego kosztu wynikającego  z faktury, paragonu bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określonej w tabeli powyżej.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów dydaktycznych. W przypadku złożenia oświadczenia, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

8. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników i materiałów dydaktycznych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy,  po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu,  na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych ma nastąpić do dnia 22 listopada 2013r.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola
Krystyna Dworecka

Opole, 2013-08-14

Załączniki:

1. Wniosek 1 - kryterium dochodowe.doc

2. Wniosek 2 - szczególna sytuacja w rodzinie.doc

3. Wniosek 3 - niepełnosprawność.doc

 

Oferta Edukacyjna

czpka

Szkoła proponuje i kształci młodzież w najbardziej popularnych i rozwojowych zawodach, zapewniając zajęcia praktyczne i laboratoryjne oraz praktyki zawodowe.

Więcej ....

AKADEMIA el12

el12

AKADEMIA el12 to program prowadzony przez Centrum Elektryczne el12. Od początku uczestniczymy w programie, a nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach!

Więcej ...

Programy rozwojowe

ofeeduSzkoła uczestniczy w wielu programach angażując kilkuset uczniów! Młodzież bierze udział w wyjazdach zagranichnych, obozach wakacyjnych, kołach naukowych.

Więcej ...

Copyright 2011 Zespół Szkół Elektrycznych im.Tadeusza Kościuszki w Opolu