100% absolwentów w Publicznym Technikum Nr 5 
zdało egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki!

Zdawalność naszych absolwentów  99% Zdawalność techników w mieście Opolu  84,6%
Zdawalność techników w woj. Opolskim  71,2% Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju  64%
technikum zloto

Najlepsze Technikum na Opolszczyźnie
XV miejsce w kraju – RANKING PERSPEKTYWY 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 5 w  ZSE im. T. Kościuszki w Opolu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

po

Klasa politechniczna w Zespole Szkół Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

W wyniku długotrwałych rozmów prowadzonych pomiędzy władzami Politechniki Opolskiej i dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu ustalono, że w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Technikum nr 5 zostanie utworzona klasa politechniczna. Szczęśliwym oddziałem będzie klasa 1ET w zawodzie technik elektronik.   Czytaj więcej...


british

Elektryczniak w Londynie

Osoby, które chciałyby jeszcze pojechać do  Londynu informujemy, 
że są wolne miejsca i należy zgłaszać do Pana Tomasza Śniegura.

ba glass poland

Oferta pracy 
BA GLASS POLAND Huta Szkła w Jedlicach

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu!

Pobierz ogłoszenie>> 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 3 lipca 2014 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku
 

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając  przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

(wybrane fragmenty istotne dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu)

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE  (stary egzamin)

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny
15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)
od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.). 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2015 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja 1.: styczeń – luty 2015 r.
Część pisemna Część praktyczna

Data wydania świadectw
potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest
dokumentacja

w pozostałych
kwalifikacjach

8 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do
27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.

 

Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r.
Część pisemna Część praktyczna

Data wydania świadectw
potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest
dokumentacja

w pozostałych
kwalifikacjach

22 czerwca 2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do
6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

 

Sesja 3.: sierpień – październik 2015 r.
Część pisemna Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

8 września 2015 r.

od 17 sierpnia do
16 października 2015 r.

27 listopada 2015 r.

dr Marcin Smolik
p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej